Občanské & pracovní právo

Poskytujeme právní služby v oblasti soukromého práva všem osobám. V oblasti soukromého práva se zejména jedná o přípravu různých druhů smluvních dokumentů, řešení statusových a rodinných záležitostí, příprava dokumentace pro zaměstnavatele, právní pomoc zaměstnancům apod. Příklad okruhů poskytovaných služeb:

  • Příprava smluvní dokumentace pro daný právní vztah – např. kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouvy, smlouva o zápůjčce, smlouva o vypořádání spoluvlastnictví, inominátní smlouvy (smlouvy neupravené přímo v občanském zákoníku) apod. V rámci transakcí zajišťujeme i advokátní úschovy finančních prostředků
  • Rodinné právo – příprava podkladů pro rozvod manželství včetně vypořádání společného jmění manželů a úpravy poměrů k dětem před a po rozvodu manželství, uplatnění nároku na výživné a změna výše výživného
  • Omezení svéprávnosti osob
  • Zřízení věcných břemen
  • Založení spolku
  • Řešení problematiky spoluvlastnictví, včetně bytového spoluvlastnictví
  • Příprava dokumentace pro vypořádání dědictví
  • Uplatňování náhrady majetkové a nemajetkové újmy – náhrada za ztrátu na výdělku, odškodné za vytrpěnou bolest, náhrada za ztížení společenského uplatnění, náhrada za škodu způsobenou na věcech, zvířeti apod.
  • Příprava pracovně právní dokumentace – pracovní smlouvy, dohody o ukončení pracovního poměru apod.
  • Uplatňování náhrady škody vůči zaměstnavateli vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Rychlý kontakt

Kontaktujte jednoho z našich poradců nebo nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech

Tel: +420 730 923 957

|

Tel: +420 606 275 149

|

E-mail: info@vrts.cz